Otthonteremtési támogatás

Az otthonteremtési támogatás célja, hogy a nevelésbe vételből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse.

Alapvető eljárási szabályok:

Otthonteremtési támogatásra jogosult, akinek:

 • legalább hároméves időtartamú folyamatos – gondozási helyén töltött – nevelésbe vétele a nagykorúvá válásával szűnt meg
 • készpénzének, biztosításra vagy más célból lekötött betétjének, vagy ingatlan vagyonának értéke nagykorúvá válásakor nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatvanhétszeresét.

A készpénz vagyonba a fiatal felnőtt árvaellátásából és keresményéből származó megtakarítást nem lehet beszámítani. A nevelésbevétel időtartamába az ideiglenes hatályú elhelyezés időtartamát is be kell számítani, feltéve, ha a gyermeket ideiglenesen nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban helyezték el.

A támogatás mértékének megállapítása az állami gondoskodásban töltött idő alapján történik.

A Gyámhivatal az utógondozás vagy utógondozói ellátás alatt nem álló fiatal részére utógondozó intézményt rendel az eljárás idejére. A kérelmező köteles a kirendelt utógondozó intézménnyel együttműködni, valamint a felvett támogatás összegéről a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül, legkésőbb 1 éven belül okmányokkal igazoltan elszámolni. A Gyámhivatal jogosult öt évre szóló elidegenítési tilalmat bejegyeztetni a magyar állam javára a megszerzett ingatlanra.

A támogatás Magyarország területén használható fel.

Ügymenet:

 • jogosultság vizsgálata
 • szükséges dokumentumok beszerzése
 • az állami nevelésbe töltött idő függvényében a támogatás mértékének meghatározása
 • szükség esetén környezettanulmány készítése
 • a Gyámhivatal határozatban jóváhagyja a kérelemben megjelölt célt és a pénzfelhasználási tervet, rendelkezik a támogatás összegéről és az igénybevétel módjáról
 • A fiatal felnőtt kötelezett együttműködésre. A támogatott köteles haladéktalanul jelenteni a körülményeiben bekövetkezett és a pénzfelhasználási tervet is érintő lényeges változást.
 • A kérelmező a 30. életévének betöltéséig nyújthat be kérelmet.

Az eljárás illetékmentes, nincs eljárási díj.

Az ügyintézés határideje a kérelemnek a Járási Hivatalhoz történő megérkezését követő naptól számított 21 nap, melyet az eljáró szerv vezetője legfeljebb 21 nappal meghosszabbíthat.

Az otthonteremtési támogatás összege:

Az otthonteremtési támogatás mértékét a folyamatos nevelésben eltöltött évek és a jogosult készpénz és ingatlan vagyonának együttes értéke alapján úgy kell megállapítani, hogy a vagyonnal nem rendelkező jogosult esetén érje el, a vagyonnal  rendelkező jogosult esetében pedig a vagyonnal együtt érje el:

 • négy évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének negyvenhétszeresét, (jelenleg 1.339.500,-Ft)
 • négy évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötvenhétszeresét, (jelenleg 1.624.500,-Ft)
 • az öt évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj összegének hatvanhétszeresét (jelenleg 1.909.500,-Ft)

A támogatás ingatlan vásárlásra, tulajdon vagy tulajdonrész szerzéssel járó felújításra, bővítésre, bérlakás bérleti díjának kifizetésére, önkormányzati bérlakás felújítására, államilag támogatott lakás - előtakarékossági programban való részvételre, otthonteremtést elősegítő hitelintézeti kölcsön egyösszegű törlesztésére használható fel.

Meddig nyújtható be az otthonteremtési támogatásra az igény? A kérelmező nagykorúvá válását követően, de legkésőbb 30. életévének betöltéséig nyújthatja be igényét. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

 • személyi igazolvány,
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • formanyomtatvány az otthonteremtési támogatás iránti kérelem,
 • formanyomtatvány az otthonteremtési támogatás iránti kérelemhez kapcsolódó pénzfelhasználási terv,
 • javaslat az otthonteremtési támogatás elbírálásához
 • környezettanulmány
 • szerződés (pl. adásvételi, bérleti szerződés)
 • megvásárolandó ingatlan tekintetében tulajdoni lap és adó-és értékbizonyítvány,
 • kérelmező nyilatkozata az elidegenítési tilalom bejegyzésének tudomásul vételéről,
 • önjogúvá válást igazoló gyámhivatali határozat,
 • jogosultságot bizonyító TEGYESZ igazolás (a gyermekvédelmi szakellátásban töltött időről),
 • a nagykorúvá vált vagyonáról szóló értesítés, volt vagyonkezelő végszámadása

Ügyintézés:

Baranya Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. Telefon: 06-72/795-631

Baranya Megyei Kormányhivatal Illetékes Járási Hivatala

Tájékoztatás:

Lukácsné Szeles Éva, elérhetőség: 06-20/515-8697

Sinkó Szilárd, elérhetőség: 06-20/969-9900