Otthonteremtési támogatás

Otthonteremtési támogatást igényelhet az a fiatal felnőtt, aki legalább három éven át tartó gondozását követően keres lakhatási lehetőséget, és készpénzének, betétjének vagy ingatlan vagyonának értéke a nagykorúvá válásakor nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatvanszorosát. A támogatás ingatlan vásárlásra, államilag támogatott előtakarékossági programban történő részvételre, tulajdon vagy tulajdonrész szerzéssel járó felújításra, bővítésre, bérlakás bérleti díjának kifizetésére, bérlakás felújítására, otthonteremtést elősegítő hitelintézeti kölcsön egyösszegű törlesztésére használható fel.

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

 • személyi igazolvány,
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • pénzfelhasználási terv,
 • utógondozóval való együttműködési nyilatkozat,
 • szerződés (pl. adásvételi, bérleti szerződés)
 • megvásárolandó ingatlan tekintetében tulajdoni lap és adó-és értékbizonyítvány,
 • kérelmező nyilatkozata az elidegenítési tilalom bejegyzésének tudomásul vételéről,
 • önjogúvá válást igazoló gyámhivatali határozat,
 • jogosultságot bizonyító TEGYESZ igazolás ( a gyermekvédelmi szakellátásban töltött időről),
 • a nagykorúvá vált vagyonáról szóló értesítés, volt vagyonkezelő végszámadása

 

Alapvető eljárási szabályok:

Otthonteremtési támogatásra jogosult, akinek:

 • legalább hároméves időtartamú folyamatos – gondozási helyén töltött – nevelésbe vétele a nagykorúvá válásával szűnt meg és
 • készpénzének, biztosításra vagy más célból lekötött betétjének, vagy ingatlan vagyonának értéke nagykorúvá válásakor nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatvanszorosát.

A készpénz vagyonba a fiatal felnőtt árvaellátásából és keresményéből származó megtakarítást nem lehet beszámítani. A nevelésbe vétel időtartamába az ideiglenes hatályú elhelyezés időtartamát is be kell számítani, feltéve, ha a gyermeket ideiglenesen nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban helyezték el.

A támogatás mértékének megállapítása az állami gondoskodásban töltött idő alapján történik.

A gyámhivatal az utógondozás vagy utógondozói ellátás alatt nem álló fiatal részére utógondozót rendel az eljárás idejére. A kérelmező köteles a kirendelt utógondozóval együttműködni, valamint a felvett támogatás összegéről a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül, legkésőbb 1 éven belül okmányokkal igazoltan elszámolni. A gyámhivatal jogosult öt évre szóló elidegenítési tilalmat bejegyeztetni a magyar állam javára a megszerzett ingatlanra.

 

Ügymenet:

 • jogosultság vizsgálata
 • szükséges dokumentumok beszerzése
 • az állami nevelésbe töltött idő függvényében a támogatás mértékének meghatározása
 • szükség esetén környezettanulmány készítése
 • a gyámhivatal határozatban jóváhagyja a kérelemben megjelölt célt és a pénzfelhasználási tervet, rendelkezik a támogatás összegéről és az igénybevétel módjáról
 • A fiatal felnőtt és az utógondozó köteles együttműködni. A támogatott köteles haladéktalanul jelenteni a körülményeiben bekövetkezett és a pénzfelhasználási tervet is érintő lényeges változást.
 • A kérelmező a 30. életévének betöltéséig nyújthat be kérelmet.

 

Az eljárás illetékmentes, nincs eljárási díj.

Az ügyintézés határideje a kérelemnek a járási hivatalhoz történő megérkezését követő naptól számított 21 nap, melyet az eljáró szerv vezetője legfeljebb 21 nappal meghosszabbíthat.

 

Az otthonteremtési támogatás összege:

 

Az otthonteremtési támogatás mértékét a folyamatos nevelésben eltöltött évek és a jogosult készpénz és ingatlan vagyonának együttes értéke alapján úgy kell megállapítani, hogy a vagyonnal nem rendelkező jogosult esetén érje el, a vagyonnal  rendelkező jogosult esetében pedig a vagyonnal együtt érje el

 • négy évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének negyvenszeresét, (2014-ben 1.140.000.-Ft)
 • négy évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötvenszeresét, (2014-ben 1.425.000.-Ft)
 • az öt évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj összegének hatvanszorosát (2014-ben 1.710.000.-Ft)

Meddig nyújtható be az otthonteremtési támogatásra az igény? A kérelmező nagykorúvá válását követően, de legkésőbb 30. életévének betöltéséig nyújthatja be igényét. A határidő elmulasztása jogvesztő.

 

Ügyintézés:

Baranya Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. Telefon: 06-72/795-631

Baranya Megyei Kormányhivatal Illetékes Járási Hivatala

Tájékoztatás:

Lukácsné Szeles Éva, elérhetőség: 06-20/515-8697

Sinkó Szilárd elérhetőség: 06-20/969-9900

 

Utógondozó lehet:

Elsősorban a fiatal felnőtt korábbi gondozási helye, vagy – ha a támogatás céljának elérést elősegíti- a fiatal felnőtt választása szerinti gyermekvédelmi szakszolgálat által meghatározott otthont nyújtó ellátást biztosító intézmény.

 

A támogatás Magyarország területén használható fel.