Utógondozás

AZ UTÓGONDOZÁS ÉS UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS

 

Az átmeneti, vagy tartós nevelés megszűnése után a gyámhivatal legalább egy évi időtartamra elrendeli a gyermeknek, vagy a fiatal felnőttnek- feltéve ha kéri- az utógondozását.

Az utógondozás célja, hogy elősegítse a gyermek, illetve a fiatal felnőtt családi környezetbe való visszailleszkedését, önálló életének megkezdését.

Amennyiben a fiatal felnőtt otthonteremtési támogatás iránt terjeszt elő kérelmet, és nem áll utógondozás alatt a gyámhivatal a támogatással kapcsolatos eljárás lefolytatása idejére az azzal való elszámolásig ismételten elrendeli a fiatal felnőtt utógondozását.

Az utógondozás a határozatban megállapított határidőig, de legfeljebb a fiatal 24. életévének betöltéséig, ha felsőfokú iskola nappali tagozatán tanulmányokat folytat legfeljebb 25. éves koráig tart.

Az utógondozást megszünteti a gyámhivatal:

 • a gyermek védelembe vétele, családba fogadása, ideiglenes hatályú elhelyezési, nevelésbe vétele válik szükségessé,
 • a fiatalkorú, vagy fiatal felnőtt pártfogói felügyeletét rendelték el,
 • a fiatal felnőtt kérelmére,
 • a fiatal felnőtt az utógondozójával önhibájából legalább három hónapig nem működik együtt.

Utógondozói ellátást a fiatal felnőtt kérelmére – a volt gyám javaslatát is figyelembe véve rendeli el a gyámhivatal, ha a kérelmező nevelésbe vétele a nagykorúságával szűnt meg.

Az ellátás feltételei:

 • a fiatal létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja,
 • a nappali oktatás munkarendje szerint, vagy felső fokú iskola nappali tagozatán tanulmányokat folytat, vagy
 • szociális bentlakásos intézménybe felvételét várja.

Az ellátást a fiatal felnőtt 24. életéve betöltéséig kérhet.

Nem biztosított a fiatal felnőtt létfenntartása:

 • Havi jövedelme az öregségi nyugdíj minimum háromszorosát nem haladja meg,
 • Nagykorúvá válásakor a készpénz vagyona nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 40-szeresét,
 • Lakhatása saját, vagy közeli hozzátartozója lakókörnyezetében nem megoldható.

Ha otthonteremtési támogatásban részesült a fiatal, akkor kaphat utógondozói ellátást, ha létfenntartását, vagy lakhatását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. Az utógondozói ellátás ismételten is elrendelhető a fiatal felnőtt 24. életévének betöltéséig. Az utógondozó ellátásban részesülő munkaképes fiatal, ha nem folytat tanulmányokat köteles a munkaügyi központtal együtt működni.

A határozat kézhezvételét követő 15 napon belül az ellátást igénybe vennie a fiatal felnőttnek.

Megszűnik az ellátás:

 • ha a fiatal felnőtt bejelenti, hogy meg kívánja szüntetni az ellátást,
 • életév betöltésével, tanulmányok folytatása esetén azok befejezésével, de legkésőbb 25. életév betöltésével,

A gyámhivatal határozatával megszünteti:

 • az ellátás feltételei már nem állnak fenn
 • az ellátást szociális bentlakásos intézmény biztosítja,
 • a fiatal nevelőszülőjével, vagy más utógondozói ellátást nyújtó személlyel szemben elfogadhatatlan, az együttélés magatartási szabályait sértő viselkedést tanúsít, a házirendet többször súlyosan megsérti.

A gyámhivatal az utógondozói ellátást elrendelő határozatban a fiatal felnőtt számára magatartási szabályokat ír elő:

 • munkaügyi központtal való együttműködésre vonatkozóan,
 • a nevelőszülővel szemben tanúsítandó megfelelő magatartásra való felszólítás,
 • gyermekotthon utógondozó otthon házirendjének betartása
 • a külső férőhely működtetőjével kötött megállapodásban foglaltak betartására való felhívás,
 • utógondozóval történő együttműködési kötelezettségről.

Az ellátásban részesülő fiatal felnőtt 15 napon belül köteles jelenteni a gyámhivatal felé, ha a jogosultsági feltételek megváltoztak, illetve megszűntek.

A gyámhivatal az ellátást elrendelő határozatát módosítja, ha a feltételek megváltoztak ugyan, de az ellátás szükségessége a fiatal kérelmére továbbra is fennáll.

Amennyiben az ellátás elrendelése a fiatal felnőtt szociális bentlakásos intézményi elhelyezése hiányán alapul, a gyámhivatal megvizsgálja, hogy szükséges-e a fiatal vonatkozásában a cselekvő képességet érintő gondnokság alá helyezés iránti per megindítása.

Az ellátás igénybevételéhez szükséges dokumentumok:

 • kérelem,
 • Személyi igazolvány vagy útlevél vagy új típusú vezetői engedély,
 • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • A gondozó intézmény befogadó nyilatkozata,
 • Iskolalátogatási igazolás vagy a munkaügyi központ igazolása a regisztrált munkanélküliek közé vételéről,
 • Gyám, utógondozó javaslata.

 

Ügyintézés-illetékesség:

Baranya Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. Telefon: 06-72/795-631

Baranya Megyei Kormányhivatal Illetékes Járási Hivatala

 

Tájékoztatás:

Lukácsné Szeles Éva,

elérhetőség: 06-20/515-8697

 

Sinkó Szilárd

elérhetőség: 06-20/969-9900

 

Vonatkozó jogszabályok:

 • 1997. évi XXXI. Tv. a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 92 §-93.§-a
 • 149/1997. (IX.10.) Korm.rend. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 121 §-126. §-a
 • 331/2006. (XII.23.) Korm. rend. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről