Utógondozás

AZ UTÓGONDOZÁS ÉS UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS  

Az utógondozás célja, hogy elősegítse a gyermek, illetve a fiatal felnőtt családi környezetbe való visszailleszkedését, önálló életének megkezdését.

Az ellátás feltételei:

 • a fiatal létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja,
 • köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel (szolgáltatóval) tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll
 • szociális bentlakásos intézménybe felvételét várja.

Az utógondozás a határozatban megállapított határidőig, de legfeljebb a fiatal 24. életévének betöltéséig, ha felsőfokú iskola nappali tagozatán tanulmányokat folytat legfeljebb 25. éves koráig tart, továbbá a felsőfokú tanulmányokat folytatóknál lehetőség van a fenntartói engedéllyel 30. éves korhatárig növelni a lehetőséget.

Az átmeneti, vagy tartós nevelés megszűnése után a Gyámhivatal legalább egy évi időtartamra elrendeli a gyermeknek, vagy a fiatal felnőttnek- feltéve, ha kéri- az utógondozást.

Amennyiben a fiatal felnőtt otthonteremtési támogatás iránt terjeszt elő kérelmet, és nem áll utógondozás alatt a Gyámhivatal a támogatással kapcsolatos eljárás lefolytatása idejére az azzal való elszámolásig ismételten elrendeli a fiatal felnőtt utógondozását.

Utógondozói ellátást a fiatal felnőtt kérelmére – a volt gyám javaslatát is figyelembe véve rendeli el a Gyámhivatal, ha a kérelmező nevelésbe vétele a nagykorúságával szűnt meg.

Nem biztosított a fiatal felnőtt létfenntartása:

 • Amennyiben a havi jövedelme az öregségi nyugdíj minimum háromszorosát nem haladja meg,
 • nagykorúvá válásakor a készpénz vagyona nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 40-szeresét,
 • lakhatása saját, vagy közeli hozzátartozója lakókörnyezetében nem megoldható.

Ha otthonteremtési támogatásban részesült a fiatal, akkor kaphat utógondozói ellátást, ha létfenntartását, vagy lakhatását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. Az utógondozói ellátás ismételten is elrendelhető a fiatal felnőtt tanulmányai befejezéséig, a fent említett korhatárig. Az utógondozó ellátásban részesülő munkaképes fiatal, ha nem folytat tanulmányokat köteles a munkaügyi központtal együtt működni.

A határozat kézhezvételét követő 15 napon belül az ellátást igénybe vennie a fiatal felnőttnek.

Az utógondozói ellátást megszünteti a Gyámhatóság:

 • utógondozói ellátásának jogosultsági feltételei már nem állnak fenn,
 • a nevelőszülőjével, az utógondozói ellátást nyújtó intézmény munkatársával, illetve az intézményben ellátott társával szemben elfogadhatatlan, az együttélés szabályait súlyosan sértő magatartást tanúsít,
 • a házirendet többször súlyosan megsérti,
 • az ellátás megállapításáról szóló gyámhatósági határozat közlésétől számított 15 napon belül az ellátást nem vette igénybe és ennek okáról önhibájából nem értesítette az ellátást nyújtót,
 • fiatal kérelmére,
 • életév betöltésével, tanulmányok folytatása eseték azok befejezésével, a tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszony megszűnését követő 120. napon.
 • hallgatói jogviszony fennállása esetén legkésőbb a 25. életévének betöltésével
 • A 25. életévét betöltött, hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátása a fiatal felnőtt kérelmére meghosszabbítható a hallgatói jogviszonya megszűnéséig, de legkésőbb a 30. életévének a betöltéséig.

A Gyámhivatal az utógondozói ellátást elrendelő határozatban a fiatal felnőtt számára magatartási szabályokat ír elő:

 • a munkavállalással járó kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésére,
 • a munkavállaláshoz szükséges lépések megtételére,
 • tanulmányi és vizsgakötelezettségeinek teljesítésére,
 • a nevelőszülővel, az utógondozói ellátást nyújtó intézmény munkatársával, illetve az intézményben ellátott társával szembeni megfelelő magatartására,
 • a gondozási helyek házirendjének betartása,
 • a külső férőhely működtetőjével kötött megállapodásban foglaltak betartására való felhívás,
 • a nevelőszülővel, az utógondozói feladatokat ellátó személlyel történő együttműködési kötelezettségről.

Az ellátásban részesülő fiatal felnőtt 15 napon belül köteles jelenteni a Gyámhivatal felé, ha a jogosultsági feltételek megváltoztak, illetve megszűntek.

A Gyámhivatal az ellátást elrendelő határozatát módosítja, ha a feltételek megváltoztak ugyan, de az ellátás szükségessége a fiatal kérelmére továbbra is fennáll.

Amennyiben az ellátás elrendelése a fiatal felnőtt szociális bentlakásos intézményi elhelyezése hiányán alapul, a Gyámhivatal megvizsgálja, hogy szükséges-e a fiatal vonatkozásában a cselekvő képességet érintő gondnokság alá helyezés iránti per megindítása.

Az ellátás igénybevételéhez szükséges dokumentumok:

 • Kérelem,
 • Személyi igazolvány vagy útlevél, vagy új típusú vezetői engedély,
 • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • A gondozó intézmény befogadó nyilatkozata,
 • Iskolalátogatási igazolás vagy a munkaügyi központ igazolása a regisztrált munkanélküliek közé vételéről,
 • Gyermekvédelmi gyám javaslata.

Ügyintézés-illetékesség:

Baranya Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. Telefon: 06-72/795-631

Baranya Megyei Kormányhivatal Illetékes Járási Hivatala

Tájékoztatás:

Lukácsné Szeles Éva,

elérhetőség: 06-20/515-8697

Sinkó Szilárd,

elérhetőség: 06-20/969-9900

Vonatkozó jogszabályok:

 • 1997. évi XXXI. Tv. a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 92 §-93.§
 • 149/1997. (IX.10.) Korm.rend. A Gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 121 §-126. §,
 • 331/2006. (XII.23.) Korm. rend. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről.