Komló, Damjanich u. 23.

  1. A projekt adatai:
Projektazonosító TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0006
Projekt címe Gyermekfelügyelő 12 hónapos támogatott foglalkoztatása a Komló, Damjanich u. 23. sz. alatti
Projekt időtartama 2014 10. 30. – 2015. 10. 29.
Kedvezményezett Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ
Közreműködő szervezet EMMI Közreműködő Feladatokat Ellátó FőosztályokTitkársága 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Igényelt támogatás összege 3 367 104 Ft
Támogatás mértéke 100%
Projekt tervezett befejezése 2015.10.29.
  1. Projekt Tartalmának bemutatása:

A Komló, Damjanich u. 23. szám alatti Lakásotthon a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Lakásotthoni és Gyermekotthoni szervezeti egységének keretei között működik, a nevelésbe vett fiúgyermekek elhelyezését biztosítja tizenkét férőhelyen. Az elhelyezett gyermekek összetétele széles spektrumú, mind életkorban, mind szükségleteik szerint. Az otthonban a normál szükségletű gyermekek mellett integráltan, különleges szükségletű, tanulásban akadályozott gyermekek nevelése is folyik. Az ellátásban részesülők gondozását, nevelését az otthon vezetője mellett négy teljes, és egy fél státuszban foglalkoztatott gyermekfelügyelő látja el. Az életkori és szükségletbeli differenciáltságból adódóan az otthonban folyó szakmai munka minősége emelhető, ha lehetőség nyílik a munkarendben párhuzamos műszakellátásra, hogy a különleges szükségletű gyermekek fejlesztésére is nagyobb kapacitások legyenek fordíthatók. A dolgozók szabadságolása, az esetleges táppénzes állományok alatti helyettesítés csak nagyon nehezen megoldható, az ellátás minőségének „rovására megy”. A megfelelő, hatékony szakmai munka végzésének feltétele a törvényi előírás feletti létszám biztosítása, még egy fő gyermek felügyelő alkalmazása. Ebben jelent nagy segítséget a pályázat keretében előírás feletti munkaerő alkalmazása. Így megoldható a gyermekek szükségletei és jellemzői szerinti csoportbontás, programszervezés, nyaraltatás. Lehetőség nyílik a lakásotthonon belül is a személyre szabott, egyéni fejlesztési tervek kiegészítésére, bővítésére, megvalósítására. A szakmai munka tervezésénél külön figyelmet kell fordítani az otthonban elhelyezett utógondozói ellátottakra. A létszám bővülésével biztosítható számukra egy, az önálló életvitel kialakítását segítő, külső partnereket is bevonó utógondozási folyamat, melynek viszonylag rövidtávon lehet eredménye a fiatal önálló életkezdésének megkezdése, a „rendszerről” való „leválása”. A projekt fő tevékenysége: a megfelelő végzettséggel rendelkező, a lakásotthonban elhelyezett gyermekekkel azonos nemzetiségi identitású gyermekfelügyelő napi feladatvégzésbe való bevonása. Számára a tevékenységhez szükséges kompetenciák megszerzésének elősegítése, az új kolléga mellé kijelölt mentor szakmai irányítása és segítségnyújtása által. A bevonandó munkatárs korai kiégésének szupervíziós megsegítéssel való prevenciója. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Lakásotthoni és Gyermekotthoni szervezeti egységének keretei között működő lakásotthonok szervezeti rendszerének törvényi előírásoknak való megfeleltetése keretében, a maximálisan négy lakásotthon alkotta szakmai egységek kialakításának folyamatát segítette a projekt, az átállási időszakban jelentkező munkaerő, és munkaszervezési problémák kezelésében. A célok eléréséhez a projekt összesen tizenöt hónapos időszaka mindenképpen szükséges, a bevont kolléga továbbfoglalkoztatása intézményi érdek.

damjanich