Örökbefogadás

Az örökbefogadás az örökbefogadó, annak rokonai és az örökbe fogadott gyermek között rokoni kapcsolatot létesít az örökbefogadott gyermek családban történő nevelkedése érdekében.

Szakmai célunk az, hogy a gyermekvédelem rendszerében élő, vagy bizonyos esetekben a gyermekvédelem rendszerébe be nem került gyermekek számára az ő szempontjukból legmegfelelőbb, legideálisabb családi kapcsolatok kialakítását elősegítsük.

A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás feladatai körébe tartoznak az örökbefogadás előkészítésével, és az örökbefogadás utánkövetésével kapcsolatos feladatok.

  1. Az örökbefogadás előkészítésével kapcsolatos feladatok:
- a gyermek titkos vagy nyílt örökbefogadásának előkészítése, - házastársi, rokoni örökbefogadások előkészítése, - a nevelésbe vett gyermekek örökbefogadhatóvá nyilvánításának és örökbefogadásának előkészítése, - nyílt örökbefogadás esetében a vér szerinti szülő és az örökbe fogadni szándékozó személy kapcsolatfelvételének előkészítése, krízistanácsadás nyújtása, - az örökbe fogadni szándékozó személy tájékoztatása az örökbefogadás feltételeiről, az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról.

Az örökbefogadás előtti eljárás keretein belül történik az örökbe fogadni szándékozó körülményeinek, egészségügyi és lélektani alkalmasságának vizsgálata, amelynek célja annak megállapítása, hogy az örökbefogadó egészségi állapota, személyisége és körülményei alapján alkalmas-e gyermek örökbefogadására. A szakszolgálat a vizsgálatok eredményét és a kialakított álláspontját a lakóhely szerint illetékes gyámhivatalnak küldi meg, amely hatóság dönt az alkalmasságról.

Az örökbefogadás engedélyezésével kapcsolatos eljárás a gyermek számára a nyilvántartási sorrend figyelembevételével a legmegfelelőbb szülő kiválasztásával, az örökbe fogadni szándékozó személy és a gyermek törvényes képviselőjének egyező kérelmére indul.

Az örökbefogadás engedélyezésével kapcsolatos eljárás keretén belül a szakszolgálat figyelemmel kíséri az örökbefogadni szándékozó személyhez kötelező gondozásba kihelyezett gyermekek beilleszkedését, ellátását, gondozását, javaslatot tesz az örökbefogadás engedélyezésére vonatkozóan a kijelölt gyámhivatal számára, amely hatóság dönt az örökbefogadás engedélyezéséről.

  1. Az örökbefogadás utánkövetésével kapcsolatos feladatok:

Az örökbefogadást a területi gyermekvédelmi szakszolgálat a gyámhatóság által megállapított időpontig, de legfeljebb öt évig követi után.

Az utánkövetésre az örökbefogadás engedélyezésének jogerőre emelkedését követő két hónapon belül, azt követően pedig – a rokoni, házastársi örökbefogadás kivételével – az örökbefogadás engedélyezésének jogerőre emelkedését követő egy év múlva kerül sor.

A szakszolgálat az utánkövetés keretében személyes tanácsadással segíti a gyermek örökbefogadó családjába történő beilleszkedését, a családdá válás folyamatát, az örökbefogadással kapcsolatos kommunikációt, a gyermek identitásának egészséges fejlődését, valamint a gyermek óvodai, iskolai beilleszkedése kapcsán a problémák megelőzését vagy azok megoldását.

Az örökbe fogadó szülő kérelmére a területi gyermekvédelmi szakszolgálat további négy évig biztosíthatja az örökbefogadás utánkövetését.

A területi gyermekvédelmi szakszolgálat az örökbe fogadni szándékozó személyek, az örökbefogadó családok és az örökbefogadottak számára klubot, segítő csoportot működtethet. Baranya megyében a Kenguruzseb Egyesület 2006-óta aktívan működik.

Intézményünkben az örökbefogadási szakmai csoport két fő örökbefogadási tanácsadóból, egy klinikai szakpszichológusból és a területi gyermekvédelmi szakszolgálat szakmai vezetőjéből áll.

Elérhetőség: Harciné Gálosi Gyöngyi örökbefogadási tanácsadó 06/72/510-428; 06/20/516-7747 e-mail:bmgyk@bmgyk.hu  
„Szeretni tudni a legnagyobb boldogság és a szeretet a legnagyobb jó, amit
az ember önmagából másnak adhat.”
  Seneca gondolata foglalta össze talán a legjobban az örökbefogadás lényegét is jelentő feltétlen szeretet szükségességét, - amellyel a gyermeket a szívünkkel és a lelkünkkel hozzuk a világra.
Kedves Örökbefogadó Szülők,
Kedves Anya és Apa !
 

Gondolom nagyon hosszú utat jártak be amíg idáig eljutottak,

megfogalmazták, s már nem csupán magukban fontolgatják azt az életre

szóló elhatározást, hogy életüket kiteljesítik, egy gyermek életét pedig révbe

segítik: örökbe fogadnak.

Sok kérdésük – olykor – kételyük van, s szinte mindig megerősítést várnak.

A mai magyar gyermekvédelmi jogrendszer alapvető rendező elve: a

gyermek mindenek felett álló érdeke, s ha az egy új családi jogállás, - akkor

kerülhet sor az örökbefogadásra.

Az örökbe fogadni szándékozó szülők intézményünk örökbefogadási

tanácsadójánál jelentkezhetnek, aki
  • általános tájékoztatást ad az örökbefogadás formáiról (titkos és nyílt),
  • az örökbefogadást megelőző eljárásról (alkalmasság),
  • a gyermek és a szülő kiválasztásáról és az azt követő kötelező gondozásról,
  • az örökbefogadás hatósági eljárásáról,
  • az örökbefogadott utánkövetéséről.
 

Külön kell szólni az örökbefogadást megelőző eljárásról, amelynek a célja,

hogy a szakemberek meggyőződjenek a leendő szülő körülményeiről és

személyiségbeli alkalmasságáról (melyben klinikai szakpszichológus is

közreműködik), egészségi állapotáról.

Az örökbefogadási tanfolyam sikeres elvégzését követően  az örökbe fogadni

szándékozó szülők lakhelye szerinti Járási Hivatal gyámügyi hatósága

határozattal  dönt az örökbefogadók alkalmasságáról, - mely három évre

szól.

  Fontos tudni, hogy örökbefogadott és az örökbefogadó közötti életkor különbsége nem haladhatja meg a 45 évet. Egyedülálló is fogadhat örökbe.   Az örökbefogadás nem egy gyermek kiválasztását jelenti, s nem egy határozat meghozatalával realizálódik, mely az örökbefogadás engedélyezéséről rendelkezik. Az örökbefogadásra való felkészülést elmélyíti, amíg a család sok-sok hónapot vár a gyermekre. Segítheti a felmerült kétségek tekintetében a megnyugtató döntéshozatalt az interneten található blog, illetve fórum, ahol minden, valaha felmerült – esetleg a leendő családban még meg sem fogalmazódott – kérdés is „megbeszélésre” kerül. A hasonló, várakozással teli hónapokat élő családok közös platformja is adhat választ kérdésekre. Az örökbefogadás jogszabályi háttere:
  • évi V. tv. IV. Könyve (Családjog),
  • évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről,
  • 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet a gyámhatósági eljárásról.
A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Örökbefogadási Tanácsadója minden hétfőn 8 órától, 16 óráig felkereshető az intézményben, illetve a megjelölt telefon számon előzetesen egyeztetett időpontban áll rendelkezésre.   Tisztelt Érdeklődő! Az örökbefogadással kapcsolatban általános tájékoztatást az alábbi linkre kattintva olvashat. Munkatársunk személyesen is tájékoztatja az örökbefogadni szándékozókat az örökbefogadás hazai gyakorlatáról, szakmai kérdéseiről, az örökbefogadási eljárás menetéről. Azok a szülők, akik gyermekük sorsát örökbefogadás útján szeretnék biztosítani az örökbefogadás joghatásairól, lélektani következményeiről, az örökbefogadási eljárás menetéről kérhetnek tájékoztatást. Ha Ön gyermeke nyílt örökbefogadásához szeretne hozzájárulni, akkor a megfelelő szülőpár kiválasztásában is segítséget kap intézményünktől.