Hasznos információk

Kapcsolattartási tájékoztató

Online Lelki Egészség Tanácsadás

plakát_v 1_pages-to-jpg-0001

hirdetés 4_pages-to-jpg-0001

A természet változásrendjére épülő évkörös rítusjátékok, ünnepek, mint közösség lelki egészségfejlesztésnek eszközei

A népszokásokra épülő pedagógiai modell a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat lakásotthonaiban és gyermekotthonaiban

(Az évkörös rítusokat, népszokásokat tovább éltető pedagógiai programunkat 2013-ban felvették Pécs Megyei Jogú Város Értéktárába.)(Ismertető)

Farsang

Busójárás

Kisze bábu égetés

Zöldágjárás

Pünkösdi királyválasztás

Szentivánéji tűzugrás

Egyházi tábor

Szüreti bál

Halottak napja

Katalin Bál

 

Láncos Miklós járás

Lucázás

Betlehemezés

      lelki segély

Novemberi programjaink

 

Árpád Házi Szent Erzsébet Napi Túra: 2016. november 19-én hátunkra tesszük a túratáskát és bejárjuk a Mecsek-oldal legszebb tájait. Az Erzsébet Napi Túra kezdő állomása a Misina Tetőn lévő Ilona pihenő, ahonnan érintve a Kis- és Nagy-Tubest, a Dömörkaput és a Tettye-Havi hegyet, egészen Ledináig vándorolunk. A kirándulást követően minden kitartó és megfáradt túrázót gulyáslevessel és finom süteménnyel vár a Ledina Étterem – Cukrászda. Ebéd után a Zsolnay Negyed látnivalói és játszótere kínál további kikapcsolódási lehetőséget. A program 9 óra 30 perckor veszi kezdetét és várhatóan 13:30-ig tart.

Generali Egészségnap: A Generali Mosolyvadász Program keretében kerül megrendezésre a Generali Egészségnap 2016. november 24-én Szigetváron. A Szigetvár Vigadóban 10 és 16 óra között az egészséges életmóddal kapcsolatos foglalkozásokkal várják a gyermekeket. A nap során szó esik többek között a testi-lelki egészségről, az egészséges étkezés és mozgás fontosságáról, valamint azok fajtáiról, emellett érdekes és fontos életmódbeli és szépítkezési tanácsokkal látják el az érdeklődő fiatalokat. A hasznos programok mellett sok-sok gyümölcs és finom ebéd vár minden résztvevőt.

Karácsonyi Nagy Adománygyűjtés: Intézményünk a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel, a Tescoval és a CIB bankkal közösen 2016. november 25-26-27-én Karácsonyi Adománygyűjtést szervez, melynek keretében főként tartós élelmiszeradományt gyűjtünk gondozott gyermekeink számára. Az akció helyszíne a Tesco Pécs Hipermarket (7634, Pécs Makay út 5.), ahol munkatársaink és önkénteseink segítik a program sikeres lebonyolítását. Szeretettel és örömmel fogadunk minden adományt, mellyel szebbé varázsolhatják a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat gondozásában lévő gyermekek Karácsonyát.

Nyitott Bíróság: Novemberben töretlen lendülettel folytatódik a családon kívül nevelkedő fiatalok jogait és kötelezettségeit tárgyaló előadássorozatunk, a Nyitott Bíróság. A következő időpontokon már az érintett gyermekek aktív közreműködésére is számítunk. 2016. november 8-án 14:00 órától a komlói szakmai egység gyermekeinek tart előadást Dr. Kalmár Éva bírónő. Ezt követően november 15-én 14 órai kezdettel a hirdi és szentlőrinci fiatalok, majd november 22-én szintén 14 órától a szigetvári nevelt gyermekek vehetnek részt a tanulságos foglalkozáson. A hónap zárásaként november 29-én 9 órától a családgondozó és nevelőszülői tanácsadó kollégák hallgathatják meg a tematikus előadást.

   

Októberi programjaink

 

Nyitott Bíróság: Intézményünk csatlakozott a Pécsi Törvényszék illetékességi területén az Országos Bírósági Hivatal által indított „Nyitott Bíróság” elnevezésű programhoz, mely során a cél a fiatalok jogtudatos állampolgárrá válása. A hasznos ismeretet adó előadássorozatnak a korlátozottan cselekvőképes, büntethető fiatalkorúak mellett a pszichológus, gyermekvédelmi gyám és nevelőszülői tanácsadó szakemberek is résztvevői lesznek. Első alkalommal, október 13-án a gyermekvédelmi gyám kollégák, majd október 20-án a befogadó otthon munkatársai, illetve valamennyi pszichológus kolléga hallgathatja meg a tematikus előadást.

Erdei Iskola – Generali pályázat: Október 21-22-23-án megnyitja kapuit a Generali Mosolyvadász Program Élményakadémia szervezésében az Erdei Iskola. A 3 napos program során az élménypedagógia eszköztárának segítségével tartanak csoportos foglalkozásokat a lakásotthonok gyermekei számára. Az Erdei Iskola fő témakörei a jövőkép és az életút.

Nevelőszülők Napja: Október 22-én kerül megrendezésre a nevelőszülői hálózatban foglalkoztatott nevelőszülők, valamint gondoskodásuk alatt álló gyermekek számára a Nevelőszülők Napja. A program kötetlen kikapcsolódást és szórakozási lehetőséget biztosít a résztvevő közel 400 gyermeknek és 200 nevelőszülőnek.

   

Pálinkás

       

Tájékoztató az Érdekképviseleti Fórum feladatairól, hatásköréről

    A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 35-36 §, valamint a 20/2013. (VI.12.) SZGYF utasítás értelmében a– Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, ellátottjainak érdekvédelmében – Érdekképviseleti Fórumot működtet.   Az Érdekképviseleti Fórum az intézményi jogviszonyban álló, és ellátásra jogosult jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv. Működése a Házirendben szabályozott feltételekkel, jelen szabályzatban, foglaltak alapján történik. A szabályzat hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló ellátottakra, visszavonásig érvényes.   Az Érdekképviseleti fórum feladatai, hatásköre:  
 • Megvizsgálja az intézményben ellátottak gyermekek és fiatal felnőttek hozzá benyújtott panaszait és a hatáskörébe tartozó ügyekben dönt,
 • Az intézmény vezetőjénél véleményt nyilváníthat a gyermekeket, fiatal felnőtteket érintő ügyekben,
 • Tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban
 • Javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások tervezéséről, működtetéséről, valamint az ebből származó bevételek felhasználásáról,
 • Intézkedéseket kezdeményezhet a Fenntartónál, a gyermekjogi képviselőnél, illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél,
 • Egyetértési jogot gyakorol az intézmény Házirend jóváhagyásánál,
 • Együttműködik az gyermekjogi képviselővel, üléseire a gyermekjogi képviselőt meghívja,
 • Az ellátott gyermekek, fiatal felnőttek jogérvényesítését és jogorvoslatát segíti, együttműködik az erre hivatott szervezetekkel, e szervezetekhez továbbíthatja az ellátottak azon panaszát, kérését, amely nem tartozik a fórum kompetenciájába.
  Panaszjog gyakorlása:   A gondozott gyermek és/vagy a törvényes képviselője, valamint a gyermekönkormányzat és a fiatal felnőtt, továbbá a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek panasszal élhetnek  
 • az intézmény vezetőjénél
 • az Érdekképviseleti Fórumnál
 • az intézmény Fenntartójánál
 • az gyermekjogi képviselőnél
az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, továbbá a gyermeki jogok sérelme, illetve az intézmény foglalkoztatottjai kötelezettségszegése esetén.   A Fórum tagjai: Az Érdekképviseleti Fórum 9 taggal működik, a tagok választás útján töltik be a tisztségüket.
 • 3 fő az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselője,
 • 2 fő az intézmény dolgozóinak képviselője,
 • 2 fő a gyermek önkormányzat képviselője,
 • 1 fő a fiatal felnőttek képviselője,
 • 1 fő az intézményfenntartó képviselője
  A gyermekvédelmi intézményekben a Fórum tagjai sorába a gyermek önkormányzat és az intézményben utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek, együttesen legfeljebb 3 képviselő választásara jogosultak.   Az intézmény közalkalmazottai a Fórum tagjai sorába önmaguk közül legfeljebb 2 képviselőt, a gyermekvédelmi intézményben elhelyezett kiskorúak szülei, vagy más törvényes képviselői legfeljebb 3 képviselőt választhatnak.   A Fenntartó egyedi döntéssel delegálja tagjait. A delegálás a területi kirendeltség igazgatójának, illetve a Főigazgatónak a hatáskörébe tartozik.   A Fórum választott tagokból áll. A fenntartói képviseleten kívül a tagok választását az intézmény vezetője köteles megszervezni az alábbiak szerint:
 • a gyermekvédelmi gondoskodásban élők törvényes képviselői közül az intézményvezető felkérése alapján történik a választás
 • a törvényes képviselők tagjukat az intézményvezető által összehívott értekezleten választják meg
 • az alkalmazottak képviselőjüket munkatársi értekezleten választják meg.
  A Fórum tagjait a választásra jogosultak határozatlan időre, titkos szavazással választják. A választás akkor érvényes, ha azon a választásra jogosultak legalább kétharmada részt vesz. Jelöltet a választást megelőző 5. napig írásban lehet állítani. Egy választásra jogosult legfeljebb 3 jelöltre tehet ajánlást. Jelölt az lesz, aki legalább 1 ajánlást kapott. A jelölést kapott személyek indulhatnak a választáson. Szavazategyenlőség esetén – amennyiben e szavazategyenlőség az eredményes választás gátja – az egyenlő szavazatot kapott jogosultak között ismételt választást kell tartani.   A Fórum alakuló ülését a választásokat követő 15 napon belül meg kell tartani. Az üléseiről emlékeztetőt kell készíteni.   Ha a Fórum képviselőjének tagsági viszonya bármilyen okból megszűnik, helyére 60 napon belül új tagot kell választani.   A Fórumban való tagság megszűnik:
 • a tag lemondásával, halálával, intézményi jogviszonyának, közalkalmazotti jogviszonyának, ill. a fenntartónál a kormánytisztviselői jogviszonyának megszűnésével,
 • a tag visszahívásával,
 • annak az ellátottnak a halálával, vagy intézményi jogviszonyának megszűnésével, akire tekintettel az illető törvényes képviselő a Fórum tagja volt.
  A tagot a választásra jogosultak visszahívhatják, amennyiben a Fórum ülésein, munkájában rendszeresen nem vesz részt, illetve, ha az őt megválasztók érdekeit nem megfelelően képviseli. A visszahívásra a választásra vonatkozó szabályok irányadóak.   A Fórum tagjainak névsorát és elérhetőségét az intézményben jól látható helyen ki kell függeszteni.   Az Érdekképviseleti Fórum működése:   A Fórum tagjai nyílt szavazással önmaguk közül elnököt választanak. A Fórum nevében az elnök jár el. Az elnök a tagok egyharmadának írásbeli kezdeményezése, illetve a beterjesztett panasz esetén a kézhezvételét követő 5 napon belül, a kézhezvételtől számított legalább 8. napra köteles a Fórum ülését összehívni. Az ülés a tagok - az elnökkel együtt számított - kétharmadának jelenléte esetén határozatképes. A Fórum határozatait szavazás alapján, egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök a testületet újra szavaztatja, amennyiben továbbra is fennáll a szavazategyenlőség, az elnök szavazata a döntő. Bármely tag indítványára kötelező a titkos szavazás elrendelése.   A Fórum szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik, összehívásáról az elnök gondoskodik.   Az Érdekképviseleti Fórum üléseit az intézmény székhelyén, tárgyaló helyiségében tartja.   Az Érdekképviseleti Fórum első ülésén megalkotja saját Ügyrendjét, amely szerint az eljárásait végzi. Az elnök, esetleges akadályoztatása esetén, írásban kijelöli a fórum tagjai közül az őt helyettesítő személyt. A helyettesítés kizárólag az elnök akadályoztatásának idejére szólhat.   Az Érdekképviseleti Szervezet tagjainak az ellátottak személyiségjogait, az adatvédelemmel kapcsolatos jogokat, a magántitok védelmét tiszteletben kell tartaniuk.   Amennyiben a személyiségjogokat, a személyes adatvédelmet érintő információk szükségesek az érdekképviseleti fórum tagjai számára, az intézkedés kezdeményezésére, abban az esetben a személyes adatokba, dokumentumokba való betekintéshez szükséges az ellátott és/vagy törvényes képviselőjének írásbeli hozzájárulása.    

Tájékoztató a Gyermekönkormányzat működéséről

  A Gyermekönkormányzat összefogja a fiatalokat és a társadalom hasznos tagjává neveli őket, érdekeiket közvetlenül az általuk választott személyek útján érvényesíthetik, a gyermekvédelmi gondozásban élő fiatalok félelmeiknek és kétségeiknek adhatnak hangot. A közösségben való létezés, a felelősségvállalás hozzájárul a személyiség helyes fejlődéséhez. A Gyermekönkormányzat összekötő kapocs az intézményvezető és a nevelésbe vett gyermekek   Cél   Célja: A családi háttérrel nem rendelkező állami gondozás sajátosságaiból fakadó szocializáció következményei kompenzálása, mely lehetővé teszi a fiatalok számára, a személyes kapcsolatokra épülő közösséggé szerveződés élményét.   Jogszabályi háttér   A Gyvt. 9. § (1) bekezdése f) pontja meghatározza a gyermekek azon jogát, hogy érdekei képviseletére gyermekönkormányzat létrehozását kezdeményezze.   A Gyvt. 36. § (1) bekezdése kimondja, hogy a gyermek, a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a gyermekönkormányzat és a fiatal felnőtt, továbbá a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó érdek­képviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint panasszal élhetnek az intézmény vezetőjénél vagy érdek­képviseleti fórumánál  
 1. a) az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében,
 2. b) a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése esetén,
  (2) Az intézmény vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja, és   tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a gyermekönkormányzat és a gyermek, illetve fiatal felnőtt az intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény vezetője vagy az érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet.   A Gyvt. 37. § (1) bekezdése szerint a bentlakásos gyermekintézményben elhelyezett gyermekek érdekeik képviseletére gyermekönkormányzatot hozhatnak létre.   (2) A bentlakásos gyermekintézmény valamennyi gyermekének képviseletében az a gyermekönkormányzat járhat el, amelyiket a gyermekek több mint 50%­a választott meg.   (3) A gyermekönkormányzat ­ az intézményvezető véleményének kikérésével ­ dönt saját működéséről. Szervezeti és működési szabályzatát a választó gyermekközösség fogadja el, és az intézményvezető hagyja jóvá. A jóváhagyás csak akkor tagadható meg, ha a szabályzat jogszabálysértő vagy ellentétes az intézmény szervezeti és működési szabályzatával, illetve házirendjével.   (4) A gyermekönkormányzat véleményt nyilváníthat az intézmény vezetőjénél a bentlakásos gyermekintézmény működésével és a gyermekekkel kapcsolatos valamennyi kérdésben, amit az intézmény vezetőjének figyelembe kell venni.     Gyermekönkormányzat (GYÖK) felépítése     Létszáma és összetétele:   Vezetőségi tagok: 6 fő Pártoló tagok: A létszámában nincs megkötés. Javaslattal élhetnek a vezetőség felé a GYÖK működésével kapcsolatban. Azoknak a fiataloknak a köre, akik egyetértenek a GYÖK céljaival, feladataival, részt vesznek a Gyermekönkormányzat eseményeinek szervezésében, segítik a GYÖK programjainak kivitelezését, a GYÖK népszerűsítését.   A fiatalok, (tagok) különböző háttérrel és szemlélettel érkeznek, ezáltal segítséget tudnak nyújtani a hozzájuk forduló fiatalok számára. Új tag felvétele gyám javaslata alapján történik. A tisztségviselőket egy évre választják, a választást évente meg kell tartani. A gyermekönkormányzat elnökét és alelnökét a vezetőségi tagok és a pártoló tagok választják  nyílt szavazással maguk közül. A legtöbb szavazat: az elnöki státusz. A második legtöbb szavazat: az alelnöki státuszt. Időközi választást kell tartani amennyiben a választott tag (akár saját, akár nem saját hibájából, pl. betegség) tartósan akadályoztatva van feladata ellátásában.   Amennyiben a vezetői tagságot a fiatal meg akarja szüntetni, előtte jeleznie kell az elnöknek írásban. A GYÖK az intézmény vezetőjének jóváhagyásával dönt saját működéséről, munkáját és tevékenységét az e feladattal megbízott felnőtt segítő munkatárs(ak) koordinálja(k).   GYÖK-Képviselet, az elnök feladatai:  elnök, valamint az elnök akadályoztatása esetén az alelnök.   Az elnök feladata, hogy tájékozódjon a gyermekek életéről a vezetőségi tagok beszámolói alapján. Döntéseit pártatlanul hozza és a kihágásokat azonnal jelezze az intézmény vezetőjénél. Továbbá gondoskodik a határozatok, döntések betartatásáról. Tagjai a közösség javának megfelelően, a közös cél megvalósítása érdekében együtt munkálkodnak. Eljár minden olyan ügyben, amelyben a gyermekközösség a közreműködését kéri.       Vezetőségi tagok: Közvetítik a hozzájuk beérkezett információkat, kéréseket az elnök felé. Szervezik a GYÖK programjait, közvetítik annak céljait. Részvételükkel, aktivitásukkal gondoskodnak a havi ülések rendjéről. Módosító javaslatokkal, módosítással élnek SZMSZ-t illetően.   Tagfelvétel/kizárás Pártoló tag: nincs kritérium Vezetőségi tag lehet, aki:
 • iskolai tanulmányait eredményesen végzi,
 • példamutató magatartással bír,
 • társai megválasztották.
 • nem büntetett előéletű
 • nincs szökésben,
Amennyiben valaki szökésben van, vagy büntetett előéletű fiatal, a vezetői tagsága automatikusan megszűnik, a fiatalok képviseletét nem láthatja el. Amennyiben a vezetőségi tag folyamatosan saját hibájából nem jelenik meg a GYÖK ülésein, ki lehet zárni a tagságból.     A Gyermekönkormányzat tevékenysége: Dönt, a saját szervezeti és működési szabályzatáról. Azt a választott gyermekközösség fogadja el, és az intézmény vezetője hagyja jóvá. Szabályozni kell a Gyermekönkormányzat vezetőségi létszámát, összetételét, a vezetőségi tagok választási módját, mandátumuk idejét, működési szabályokat, működés feltételeinek biztosítását, tevékenységi kört, a képviselet ellátását. Megtervezi arculatát, valamint nyilvánosság felé biztosítja annak megismerését.   Véleményt nyilváníthat a gondozási hely működésével kapcsolatban és a nevelésbe vett gyermekekkel kapcsolatos valamennyi kérdésben (férőhely megváltoztatása, étkezés, szabadidős tevékenységek, hétvégi és nyári programok, tanulási feltételek biztosítása,   ruházat vásárlása), amit az intézmény vezetőjének figyelembe kell venni. A vélemény nyilvánítás módját az SZMSZ­ben szabályozni kell.   Panasszal élhet az intézmény vezetőjénél és az Érdek képviseleti fórumnál. Legfőképpen az ellátást érintő kifogások orvosolása érdekében, továbbá a gyermeki jogok sérelme, kötelességszegése esetén. A panasz nyilvánítás módja írásbeli.   Tájékoztatási kötelezettsége van az intézmény vezetőjének, soron kívüli felhívásra, évente legalább egy alkalommal.   A Gyermekönkormányzat feladatai: A gyermekek képviseletét látja el, mindazon, az intézmény egészét érintő kérdések tárgyában, melyek a gyermekek nevelésével, oktatásával, a gyermeki jogok és kötelességek betartásával és gyakorlásával függnek össze.   - Hagyományok ápolása, gazdagítása. - Tanulmányi munka, kulturális élet, játék és sport kibontakoztatásának segítése, koordinálása, segítséget nyújt a felnőttek által szervezett programokban. - Felmerülő konfliktus ügyekben állásfoglaló, békítő szerep, védelmezi a gyengébbet - Érdek képviseleti fórumon részt vesz. - Figyelembe veszi a hatályos törvényeket, az SZMSZ­t, házirendet, illetve az intézményvezető döntéseit.   A Gyermekönkormányzat ülését annak elnöke szükség szerint, de legalább havonta egyszer összehívja. Az ülésről rövid jegyzőkönyv készül, amit az elnök, a jegyzőkönyvvezető és még egy tag aláírásával hitelesít. A jegyzőkönyveket az intézmény vezetőjének évente, az éves beszámolóval el kell juttatni.   A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
 • megjelent képviselők nevét,
 • meghívott vendég nevét,
 • napirendi pontokat,
 • hozott döntéseket.
  A gyermekönkormányzat meghívhat bárkit az ülésre, akinek a személye szükséges a napi témához.   Az üléseket az elnök esetlegesen az alelnök vezeti. Határozatot a GYÖK többségi szavazással hozza meg. Az ülésen a szavazás nyílt. A határozatképességhez az elnök vagy az alelnök jelenléti szükséges. A határozathozatalhoz a vezetőségi tagok 60%­ának a jelenléte szükséges.   Csak akkor érvényes a taggyűlés, ha jelen van az elnök vagy az alelnök. A határozathozatal szótöbbséggel történik. Szavazategyenlőség esetén az elnök alelnök szavazata dönt.   Amennyiben egy vezetőségi tag utógondozott és az utógondozása megszűnik, a továbbiakban is meg lehet hívni a gyűlésekre - mint tiszteletbeli, pártoló tagot -, mert egy közösség akkor lehet sikeres ha minden tagja személyiségformáló a későbbiekben megjelenő új tagok számára.   Amennyiben gyámhivatali elhelyezés történik a kijelölt gyám írásbeli javaslata szükséges további pártolótagság rendezéséhez.