Jogszabályok

A szakmai működést meghatározó jogszabályok   -  Magyarország Alaptörvénye - A Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. törvény, - A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, - A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. számú törvény, - A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet, - A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint a személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, - A gyámhatóságok, a Gyermekvédelmi Központok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Kormányrendelet, - A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet, - A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Kormányrendelet, - A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII.29.) Kormányrendelet, - A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet, - A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet   A szakmai működére befolyással lévő jogszabályok   - A büntetőeljárásról szóló 1998. évi törvény - A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény - A szabálysértésekről, a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény - Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény - A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, és ezen törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Kormányrendelet, - A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Kormányrendelet, - A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet , -  a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet   A szakmai működésre hatással lévő szakmai szabályzók   - A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Főigazgatójának 29/2015.(XII.16.) SZGYF szabályzata a szociális, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekben bekövetkező rendkívüli eseményekkel kapcsolatos intézkedésekről és a jelentés rendjéről